DLFs FAQ

I Norge i dag er alle andre partier, alle aviser, og alle som slipper til i den allmenne debatt, tilhengere av velferdsstaten. Velferdsstaten er et system som innebærer at vi skal betale mesteparten av det vi tjener til det offentlige i form av skatter og avgifter, og så skal staten gi oss gratis (eller sterkt subsidiert) tilbud innen skole, helsetjenester, infrastruktur, barnehaver, pensjoner, osv. I tillegg er all privat virksomhet underlagt sterke reguleringer fra det offentlige: f.eks. bestemmelser om lønn, arbeidstid, pensjonsalder. Videre må produksjonsmåter godkjennes av det offentlige, nye bygninger må godkjennes før byggestart og være i samsvar med reguleringsplaner, osv.

Liberalismen, derimot, innebærer at alle individer skal ha full frihet, og at statens eneste oppgave er å beskytte denne friheten. Å beskytte individers frihet innebærer at staten kun skal drive politi, rettsapparat og domstoler. Enhver skal så selv kunne disponere og bruke sine egne penger slik man selv måtte finne er best. Enhver kan da selv benytte sine egne penger til å skaffe seg pensjonsforsikring, til å kjøpe skoleplass til sine barn, til å betale for infrastruktur, osv. Enhver skal også ha full rett til å disponere sin eiendom slik man finner riktig.

Det samfunnssystem som liberalismen innebærer kalles kapitalisme, eller laissez-faire-kapitalisme. Det system som finnes i Vesten i dag er altså ikke kapitalisme, Vesten har i dag en blandingsøkonomi med et stort offentlig eierskap og en omfattende statlig regulering av det som finnes av privat virksomhet.

Liberalismen gir frihet, og dermed vil produktive, verdiskapende mennesker få mulighet til å produsere den velstand vi alle ønsker. I velferdsstaten derimot vil produktive og kreative mennesker i stadig sterkere grad bli hemmet av skatter, avgifter og byråkrati. I et fritt samfunn vil derfor velstanden stige for alle, mens i velferdsstaten vil velstanden etter hvert synke for alle. Velferdsstaten vil nødvendigvis føre til en negativ utvikling, og at dette skjer i Norge er noe vi kan lese om i avisene hver dag.

Liberalismen er sterkt forskjellig fra den ideologi som dominerer i dag. Det er da rimelig at de som begynner å fatte interesse for denne ideologien, og som er vant til en sosialdemokratisk tenkemåte, har en del spørsmål. I FAQen nedenfor har vi forsøkt å besvare noen av de vanligste spørsmålene som dukker opp. Alle problemstillingene som spørsmålene tar opp er også diskutert i stor detalj i vårt forum, så den som ønsker å vite enda mer kan gå til forumet, søke på angjeldende tema, og lese igjennom det som er blitt skrevet der. Der kan man også stille ytterligere spørsmål hvis man ønsker.

La oss til slutt innledningsvis si at man også bør lese igjennom DLFs prinsipprogram. DLFs stortingsprogram kan også være nyttig, da det gir en helhetlig fremstilling av liberalismen anvendt på norsk politikk.