Robin Hood-politikk

"Vil ha Robin Hood-skatt" er overskriften i Aften i går på en artikkel om SVs skattepolitikk: "Vi skal ta mer fra de ti prosent rikeste og bruke pengene på å gi skattelettelse til de andre, sier Heikki Holmås (SV)", sier ingressen.

Robin Hood, som antagelig var en historisk person som levde på 1200-tallet i England, dukker ofte opp i politikken. Myten om ham forteller at han tok fra de rike og ga til de fattige, og myten forteller også at de fattige satte pris op dette. Alle venstreorienterte liker denne myten, og for dem er denne mytiske Robin Hood et moralsk forbilde.

Vi har to ting å si til dette. For det første er den vanlige fremstillingen av ham en myte, dvs. at det ikke er historisk korrekt. Det er riktig at Robin Hood tok fra de som hadde mye og ga til de som hadde lite, men på 1200-tallet, men hvem var det da som hadde mye? Jo det var lensherrer og adelsmenn og skatteoppkrevere og krigsherrer. Og grunnen til at disse hadde mye var at vanlige folk reelt sett jobbet som slaver for disse.

Det Robin Hood gjorde var å ta penger fra de som hadde inntekter av slavearbeid og ga det tilbake til slavene. I utgangspunktet er dette en god ting, man i praksis førte dette jo til at vanlige folk ble utsatt for represalier fra makthaverne, og det førte også til at adelsmennene i større grad måtte beskytte det som kunne stjeles fra dem, og derfor ble skattene øket slik at de kunne finansiere bedre vakthold. Så Robin Hoods aktiviteter førte antagelig til at byrdene på leilendingene/vanlige folk ble anda tyngre.

Men å bruke dette bildet i dag, hvor de rike ikke tjener penger på å benytte vanlige folk som slaver, å bruke dette i dag hvor de rike er rike fordi de er oppfinnsomme, kreative, og har innsats og skaperevne langt utover det vanlige, det er grovt upassende.

En adelsmann i middelalderen var rik fordi han reelt sett hadde stjålet sin rikdom fra vanlige folk, men å si at rike i vår tid – Thomas Edison, Henry Ford, Bill Gates, Steve Jobs, Paul McCartney, John Fredriksen, John Carew og et stort antall andre entreprenører, bedriftseiere, oppfinnere, kunstnere, sportsmenn, etc. er rike fordi de har stjålet fra vanlige folk, det er meningsløst. Disse er rike fordi de har skapte varer, tjenester og verker som folk frivillig har valgt å kjøpe, og som har gjort vanlige folks liv bedre.

Det Robin Hood egentlig gjorde var noe helt annet enn det SV nå ønsker. Det SV nå ønsker er å straffe de mest begavede og dyktigste mennesker som finnes, de ønsker å straffe folk som arbeider mye og som gjør våre liv bedre. Dette er etter vårt syn grovt umoralsk. En slik politikk vil også føre til at den generelle velstand synker fordi den fører til at de mest begavede velger å være mindre kreative og i mindre grad driver verdiskapning (dette ser vi på det faktum at frie land med lav skatt er mer velstående enn land med liten frihet/ høy skatt og store overføringer).

For det andre: det er ofte slik at myten har større vekt enn sannheten. Og myten om Robin Hood sier at han tok fra de rike og ga til de fattige, og mange betrakter dette i dag som et moralsk ideal. Alle partiene på Stortinget mener at dette er prisverdig (de støtter dette ved for eksempel å være tilhengere av progressiv skatt og av statlige overføringer).

DLF har også her er annet syn. Vi mener det er grovt umoralsk å ta fra de rike og gi til de fattige. Vi mener at alle har rett til å beholde det de tjener, og dersom noen er dyktige og kreative og derfor tjener mer, så sier vi bare "Gratulerer. Vi setter stor pris på din dyktighet".

De som er dyktige er med på å skape velstand for oss alle, og jo større frihet de har, jo bedre blir det for vanlige folk. Så det som tjener vanlige folk best er at de rike får beholde det de tjener.

Dette betyr at også de som primært ønsker velstand for folk flest burde gå inn for at de rike skal få beholde det de tjener, men vår begrunnelse er ikke slik. Vår begrunnelse er at alle har rett til å beholde det de tjener, og dette gjelder også de rike.

Vi har stor forståelse for den historiske Robin Hood. Han arbeidet reelt sett med å – eller forsøkte å - redusere skattebyrden for folk flest. Men den Robin Hood som opptrer i myten, han som vil ta fra de rike uten hensyn til hvorfor noen er rike, ham har vi intet til overs for. Den som søker å gjennomføre en politikk som den mytiske Robin Hood gikk inn for, han arbeider egfentlig for å ødelegger velstand og å spre fattigdom, og DLF er imot en slik politikk.