Innskrenkelse av ytringsfriheten

Vi burde blitt sjokkert, men regjeringens siste angrep på, nei, innskrenkelse av, ytringsfriheten er dessverre det vi i dag bare kan forvente av våre politiske ledere.

Det som har skjedd er at regjeringen foreslår å avvikle blasfemiparagrafen samtidig som det tas inn et forbud mot hatefulle ytringer i rasismeparagrafen.

Vi siterer fra regjeringens pressemeldning:

"Regjeringen vil utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religion eller livssyn. – Vi får et bedre vern mot sterkt krenkende ytringer, samtidig som hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt, sier justisminister Knut Storberget. Blasfemibestemmelsen i straffeloven foreslås fjernet, siden den da ikke lenger er nødvendig.

Et straffansvar som verner ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser kan avverge alvorlige konflikter i samfunnet. Mange kan oppleve slike angrep krenkende. Angrep på trossetningene i religioner som ikke har mange tilhengere i Norge, kan lettere enn før oppleves som et angrep på en minoritetsgruppe med særskilt behov for vern. I dag ivaretas dette delvis av straffelovens formuleringer om straff for hatefulle ytringer, men ikke fullt ut.

Regjeringen vil derfor foreslå å utvide § 185 om hatefulle ytringer slik at bestemmelsen ivaretar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn. Forslaget vil bli fremmet i forbindelse med ikraftsetting av den nye straffeloven.

Kritikk av troslærdommer eller ateistiske ytringer er beskyttet av ytringsfriheten. For at blasfemiske ytringer skal kunne straffes, må det forutsette at ytringene er forhånende eller på annen måte sterkt krenkende, fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold og uten å inngå i de prosessene som ytringsfriheten legger til rette for; sannhetssøking, demokrati og individets frie meningsdannelse" (sitat slutt).

Selv om det forsøkes tildekket er dette intet annet enn en innskrenkning av ytringsfriheten, og formålet er å beskytte muslimer/islam mot kritikk. (Alle andre - kristne, hinduer, buddister, scientologer, osv. tåler all kritikk som kommer; det er bare muslimer som krever at andre ikke skal kritisere det de tror på.)

Vi synes at dette er forferdelig. Ytringsfrihet er et kjennetegn på sivilisasjon, og når organer som EU, FN og nå Norges regjering går inn for å ta inn i lovverket bestemmelser som begrenser ytringsfriheten, så er det virkelig fare på ferde.

Regjeringsmedlemmer og andre fremtrende politikere på venstresiden sier at det de ønsker er at man skal utvise anstendighet i sin omtale av ting som andre setter høyt. Men hvem skal avgjøre hva som er anstendig? Hva er kriteriene for hva som er anstendig? Det blir helt feil å la domstolene avgjøre slik.

Det eneste riktige er å ha full ytringsfrihet. Vi definerer ytringsfrihet slik: "Ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for de meningene man måtte ha, uansett hvor upopulære og krenkende de måtte være. Ytringsfrihet inkluderer retten til å være blasfemisk, og retten til å gi uttrykk for oppfatninger som andre måtte anse som vanvittige eller meningsløse."

Vi slutter oss til følgende fra Voltaire og George Orwell:

"Jeg er uenig i hvert ord du sier, men vil til min dødsdag forsvare din rett til å si det" --Voltaire

"Frihet betyr retten til å si det andre ikke vil høre" --George Orwell.