“Giftgassen” CO2

Vi har flere ganger sett CO2 omtalt som en giftgass. Dette er helt feil. CO2 er den gassen som ifølge miljøbevegelsen er hovedårsaken til den påståtte menneskeskapte globale oppvarming (ved å brenne fossilt brensel som olje og bensin og kull økes mengden CO2 i atmosfæren slik at den holder bedre på varmen og vi får øket temperatur på jorden), men noen giftgass er den ikke. CO2 er naturlig forekommende i atmosfæren; når dyr puster så slipper de ut CO2. CO2 er en naturlig forekommende gass som ikke skader noen (i de mengder det her er snakk om).

Til tross for dette har nå amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) klassifisert menneskeskapte utslipp av CO2 som forurensning, dvs. som en trussel mot menneskers helse.

Declaring that greenhouse gases are a significant threat to human health, the Environmental Protection Agency has proposed listing carbon dioxide and other greenhouse gases as pollutants under the Clean Air Act, a policy the Bush administration rejected".

Det finnes intet saklig grunnlag for et slikt vedtak, men med dette vedtaket får staten en enorm mulighet til å regulere all menneskelig aktivitet.

Forbud og regulering av CO2 ble i og med dette vedtaket omgjort fra å være et politisk spørsmål til å bli et administrativt spørsmål, noe som gjør det enklere for makthaverne å håndtere og å benytte det som et påskudd for øket statlig kontroll.

All verdiskapning forutsetter bruk av energi, og når all energiproduksjon (unntatt atomkraft, vannkraft, vindkraft og soleneergi*) fører til utslipp av CO2 så kan dette vedtaket benyttes til å regulere, beskatte og forby praktisk talt all produksjon.

Vi kan vente oss at Obama-administrasjonen vil utnytte dette vedtaket i EPA for alt det er verd. De vil innføre restriksjoner som vi føre til betydelig nedgang i velstand for alle amerikanere, og der hvor USA leder an vil resten av verden følge. Vi kan derfor vente at land i Europa vil følge etter USA også her.

Ut i fra planer som er blitt kjent vil virksomheter som slipper ut CO2 kunne bli pålagt avgifter som vil gi staten inntekter på opp imot 2 trillioner dollar (amerikansk tellemåte). (Obama climate plan could cost $2 trillion.)

Dette vil være kolossalt skadelig både fordi det svekker verdiskaping, og fordi det gir staten mer penger til å støtte alt som er ineffektivt og dårlig.

Dessverre har også Obama-administrasjonen tettet et smutthull som kunne ha avhjulpet problemene. Det som kunne ha skjedd var at bedrifter la sin produksjon i land som ikke har disse avgiftene. Men Obama-administrasjonen planlegger å innføre "carbon tariffs" på import fra land som ikke følger USAs avgiftsnivå mht utslipp av CO2. Så når en forbruker kjøper en bil produsert i et land uten CO2-avgift, så må kjøperen allikevel betale denne avgiften når bilen importeres til USA. Bilen vil da bli betydelig dyrere.

Så det ser ut til at all verdiproduksjon over hele verden vil bli pålagt en ekstraavgift, noe som vil føre til en stor reduksjon i produksjon og verdiskapning. I tillegg vil disse inntektene bli benyttet til å gjøre staten større og gi den mulighet til å regulere mer, dvs. i enda støre grad redusere kreativitet, verdskapning, optimisme og velstand.

Men dette er bare et av mange tiltak som politikerne holder på med og som vi ha som effekt at frihet og velstand blir mindre.

For ordens skyld vil vi kort si hva vi mener: DLF mener at det ikke er noe saklig grunnlag for på hevde at menneskelig aktivitet (brenning av fossilt brensel, utslipp av CO2), har noen merkbar innvirkning på klimaet. Det er intet grunnlag for å innføre miljøavgifter overhode, det bør ikke være noen statlige restriksjoner på verdskapning, og det bør ikke være noen former for toll og avgifter på handel over landegrensene. Kun et ide- og verdigrunnlag i samsvar med dette kan føre til stabile, harmoniske og velstående samfunn.
.
.
.
.
.
.
.


*Miljøbevegelsen er imot atomkraft og vannkraft, uten å ha noe saklig grunnlag for det, men de er foreløpig tilhengere av vindkraft og solenergi, uten å ha noe saklig grunnlag for det. Disse to siste produksjonsformene vil dog ikke kunne produsere energi i stor skala.