SVs skoleutspill

SV har hatt landsmøte, og ikke uventet kom det ut av dette en rekke typiske SV-utspill. Et av dem er rimelig treffende oppsummert i en overskrift i Dagbladet: ”SV vil ha offentlige privatskoler”.

Artikkelen forteller bla. følgende: ”Andre [privatskoler] bør avvikles på sikt. SVs landsmøte vedtok i dag et klart nei til pedagogiske og religiøse skoler i privat regi og mener at de bør avvikles på sikt.

Barn som har behov for alternativ pedagogikk, skal få det i den offentlige skolen, heter det nå i partiets arbeidsprogram for neste stortingsperiode.

Vedtaket er i strid med den nåværende regjeringens politikk og med et bredt forlik med Stortinget som sikret fremtiden for private alternativ til den offentlige skolen. Flertallet i landsstyret ønsket at SVs nåværende politikk med krav om strengere retningslinjer og kontroll med religiøse og pedagogiske alternativer, skulle føres videre, men landsmøtet valgte å skjerpe tonen.

- Regjeringens nåværende politikk ligger fast og alternativer skal være tillatt. Men det skal skje innenfor rammene av det offentlige, understreker kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Han mener at vedtaket derfor ikke vil bety store endringer sammenlignet med regjeringens politikk.

Solhjell sier at vedtaket ikke betyr at SV sier nei til Steinerskoler og andre pedagogiske alternativ, men han understreket gang på gang da han ble spurt hva vedtaket egentlig betyr, at det skal skje innenfor offentlige rammer.

Han innrømmer at den nye formuleringen i arbeidsprogrammet skjerper partiets holdning til private skoler.

SV mener at flere privatskoler vil øke de sosiale forskjellene i samfunnet og svekke den offentlige skolen.”

Artikkelen i Dagbladet innholder kommentarer fra flere andre partier, men ingen av dem går inn på det fundamentale: hvem er det som skal ha rett til å bestemme over et barns oppdragelse og utdannelse?

Men det kom enkelte verdifulle poenger fra disse partiene. Venstres Odd Einar Dørum sier at ”-Dette viser med all tydelighet at SV er livredde for det mangfoldet som dette lille utvalget friskoler representerer. Det går rett inn i en autoritær tradisjon der de som er alternativer til det bestående, skal knebles. Det er synd at SV slår inn på en slik linje”.

KrFs Inger Lise Hansen mener SVs vedtak vitner om en intolerant holdning. ”-Dette vedtaket viser det verste med Sosialistisk Venstreparti, et parti som ikke synes å ha toleranse overfor andre enn de som står for det som SV anser for å være akseptabelt. Vi får mindre mangfold dersom SV får gjennomslag for dette, og dette er med på kneble folks tro og overbevisning …

— Vi kan ikke ha et samfunn der kun de som får sine meninger og synspunkter godkjent av SV får lov til å drive skoler. Vi snakker om skoler som følger norsk lov og norske læreplaner og som bidrar til mangfold. ”

Men det fundamentale kom ikke til uttrykk i artikkelen, dette kanskje fordi de som ble intervjuet ikke står så langt fra SVs syn på det fundamentale.

Etter vårt syn er det foreldrene som har rett til å bestemme hvordan deres barn skal oppdras, hvordan de skal undervises, og hvilke verdier de skal undervises i. Det eneste forbehold er at de skal få en grunnleggende innføring i lesing, skriving og regning. Staten skal kun gripe inn når barn ikke får opplæring i dette. (Staten skal også gripe inn dersom barn vanskjøttes, men dette ligger utenfor skolepolitikken og vi utdyper ikke dette her.)

Som sagt, det er forelderens som har rett til å bestemme over barns opplæring og oppvekst. Dette betyr at det ikke er statens eller politikernes jobb å gjøre dette. SV kan gjerne mene at uniformering og nivellering og fjerning av alternative pedagogiske opplegg og eliminering av alle typer forskjeller er et gode, men å tvinge igjennom dette ved å forby foreldre å oppdra sine barn i sine egne verdier er et overgrep. SV må gjerne mene at integrering og kamp mot forskjeller er viktig, men å tvinge igjennom tiltak for å gjennomføre slikt har de ingen moralsk rett til: Dersom et par ønsker å gi sine barn et tilbud på en Montessoriskole eller på en Steinerskole eller på en katolsk skole som St Sunniva så er det grovt umoralsk dersom SV sier at ”for å øke integreringen i samfunnet og for å bekjempe forskjeller stenger vi disse skolene og sender ungen din på en vanlig norsk sosialdemokratisk skole”.

I mange sammenhenger snakker folk som sogner til venstresiden om godene ved ”et fargerikt fellesskap”. Det ser ut til at SVere tar alt så bokstavelig at når de sier dette så ser det ut til at de kun mener hudfarge og ikke verdier og kultur. Etter vårt syn er hudfarge i enhver sammenheng irrelevant, det som er viktig er individuell frihet, og dersom slik frihet fører til et kulturelt mangfold så er dette er gode. Men å tvinge igjennom den nivellering som SV står for er en reduksjon av frihet, noe som alltid er skadelig, og som fører til en utarming av kulturen som helhet.