På begge ytterpunkter og imellom

I det siste er det avslørt to saker, som, selv om de forekom i helt forskjellige miljøer, essensielt sett er helt like. Den ene forekom hos den politiske elite i en gammel supermakt, den andre forekom hos nye landsmenn i et av verdens minste (men rikeste) land.

Den ene saken handler om britiske politikere fra begge de store partier, og gikk på at disse hadde gått nær grensen, og i mange tilfeller over grensen, mht å utnytte regelverk for hvilke av sine egne utgifter de kunne lesse over på skattebetalerne: toppolitikerne kjøpe møbler, hundemat, gartnertjenester, oppussing av sine hus, osv., og førte utgiftene slik at de så ut som om de kunne dekkes av staten/skattebetalerne innenfor regleverket. Men dette var opplagt en klar overtredelse av det som var den lettforståelige intensjonen i regleverket.

Den andre saken skjedde i Norge, og ble avslørt av TV2-nyhetene sent i forrige uke. En forening av innvandrere – Pakistansk Velferds Organisasjon – har mottatt ca en million kroner i støtte de siste årene. Slike foreninger mottar støtte etter antall medlemmer, og det TV2 gjorde var å sjekke om det oppgitte medlemstall var reelt. De ringte 34 personer som var oppgitt som medlemmer, og fant at kun 6 av dem virkelig var medlemmer. Dette kan tyde på at medlemstrallet kun er ca 20 % av det som er oppgitt, noe som ville ha medført at støttebeløpet burde ha vært langt mindre enn det har vært de siste årene.

Disse sakene er langt fra unike. I Norge har vi opp igjennom årene stadig sett at det jukses med medlemstall og kursaktivitet for å få større statsstøtte enn man har krav på. Og selv om slike saker gang på gang blir avslørt, og en toppolitiker fra AUF for noen år siden måtet sone i fengsel for slik medlemsjuks, så fortsetter slike saker å komme for en dag.

Det ser ut til at når man har et system hvor man bare kan oppgi noen tall eller noen utgifter til myndighetene og så få penger tilbake, så fører dette til at et stort antall mennesker jukser bare for å få ufortjente penger.

Det burde ikke være slik. Men alt tyder på at så lenge staten deler ut penger for å dekke (helt eller delvis) folks fritidsaktiviteter, så er det mange som faller for fristelsen til å jukse og lure til seg penger.

Som sagt er slik ting avslørt en rekke ganger, og mange er tatt – allikevel fortsetter dette i stort omfang. Det ser ikke ut til at de vanlige reaksjonsmønstrene fører til at denne kriminelle aktiviteten opphører.

Vi vet om en ting som vil føre til at dette opphører. Hva hvis staten avslutter sine ordninger om å gi folk penger? Hva med om staten lar folk få beholde sine egne penger (dvs. at staten ikke som i dag tar brorparten av folks penger inn i skatter og avgifter), og så lar folk finansiere sine fritidsaktiviteter selv? I så fall ville denne type svindel opphøre umiddelbart.

Og vårt syn er at dette er en langt bedre ordning. Hvis all fikk beholde sine egne penger, og betalte det de var villige til til det offentlige for å dekke utgiftene til politi, rettsapparat og militært forsvar, så ville mengden sløsing og mengden svindel på dette området synke til null. At et slikt tiltak vil føre til en langt mer effektiv organisering på alle andre områder er også opplagt.

Men den type svindel vi innledet med er et uunngåelig resultat av at det offentlige deler ut penger til folk som reelt sett til gjengjeld kun leverer inn lister over ting de påstår å ha gjort. Som vi ser har det skjedd i de mest forskjellige miljøer vi kan tenke oss. Dette skulle tydet på at det er meget vanlig, noe som er svært ille. Dette må opphøre, og det er kun en måte dette kan skje på: dersom det offentlige slutter å gi folk penger bare for å levere inn lister over ting de har gjort på sin fritid.

Kilder:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article6350604.ece
http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=48885