Få politikerne ut av skolen!

I alle år har politikerne debattert og vedtatt alt som har med skole å gjøre. De har gitt oss enhetsskolen, de har gitt oss ungdomsskole med kursplaner, de har gitt oss Reform 94, de har gitt oss Kunnskapsløftet, de har gitt oss heldagsskolen, osv. Og resultatene? De er blitt dårligere og dårligere: flere og flere elever blir skoletrøtte, flere og flere elever hopper av, det er for mange dårlige lærere, det er mangel på kvalifiserte lærere i enkelte viktige fag, skolebygningene forfaller, og resultatene blir dårligere og dårligere – dette til tross for at Norge er et av de land i verden som bruker mest penger på skole (i forhold til befolkningen).

Nå har også enkelt forskere oppdaget dette (eller rettere: enkelt aviser har oppdaget at enkelte forskere er klar over problemer av denne typen). Vi siterer fra VG:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=566395

”Roper varsko om skolepolitikken” er overskriften, og artikkelen fortsetter:

”Forsker advarer mot mange av skole-tiltakene partiene foreslår. - At forslagene er basert på forskning, er det rene svada! fastslår Christian W. Beck. Beck er 1. amanuensis i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo. Nå reagerer han på partienes skolepolitikk.

- Det er tydelig at politikerne har rådgivere som leter opp forskning etter tema, sier Beck til forskning.no.

Han sier at politikerne tar feil når de legger frem nye forslag som de hevder er basert på forskning.

- Jeg vil rope et varsko om at utsagnene i dag om at politiske utspill er forskningsbasert er rent svada, sier Beck til VG Nett.

- Resultatet er at vi får en skoleutvikling som er bestemt av politiske programmer og ideologi, ikke av tiltak som har vist seg å virke, sier han.

Beck er kritisk til mange av skoleforslagene som partiene profilerer seg på i valgkampen, men han mener heldagsskolen er noe av det verste.

- Det som er hovedproblemet med dagens skolepolitikk er at man får heldagsskolen. Elevene blir trøtte og vil hjem. Forskningen viser at 20 skoletimer i uka i grunnskolen er greit. Det finnes ingen dokumentasjon på at mer skole gir flinkere elever. Tvert imot er det slik at lange skoledager svekker kvaliteten på all undervisningen, sier Beck.

Han mener politikerne ofte baserer skolepolitikken på resultater fra bare èn rapport.

- Det holder ikke å basere skolepolitikk på én forskningsrapport. Det bør det være et krav om minimum fem forskningsrapporter over fem år som viser samme resultat, sier han.

Beck har inntrykk av at problemet er blitt verre de siste årene.

- Jeg har fulgt med i noen tiår når det gjelder skoleforskning i Norge, og det har skjedd en brå forandring de siste årene. Tidligere spurte mediene forskerne om skole. Nå er det politikerne selv som har lest forskningsrapportene, og får det til å stemme med sin politikk, sier han.

Han mener politikerne er altfor selektive når de leser rapportene. Valgkampen så langt når det gjelder skole, mener han er preget av synsing ikke av kunnskap.” (sitst slutt)

Til dette vil vi i DLF bare henvise til det som står i vårt program:

http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION001900000000000000000

”I dag går de aller fleste elever i den offentlige skolen, og problemene i denne er velkjente: alt fra dårlig standard på skolebygninger via en forgubbet og til dels dårlig utdannet lærerstand til en katastrofal mangel på kvalifiserte realfagslærere til at norske elever scorer svakt på internasjonale undersøkelser av elevenes kunnskaper -- og alt dette til tross for at Norge er blant de land i verden som bruker mest penger per elev på skolen. Dette viser klart at prosjektet med en offentlig enhetsskole er mislykket.

DLF mener altså at dagens offentlige skole bør privatiseres. Denne privatiseringen kan foregå på følgende måte: I første omgang bør hver enkelt skole fullt og helt styres av et råd valgt av lærere ved skolen og foreldrene som har sine barn som elever ved skolen. Dette rådet kan da selv bestemme skolens pensum, undervisningsopplegg, regler for opptak, faglige og pedagogiske krav til lærere, osv. Vi har full tillit til at lærere og foreldre kan styre skolen svært godt, og vi mener at skolen vil bli langt bedre dersom de som er direkte involvert i skolen -- lærerne og foreldrene -- ikke blir underlagt de politiske myndigheter og byråkratene i Kunnskapsdepartementet.

Til å begynne med skal skolene finansieres av midler overført fra det offentlige, og disse midlene kan dette rådet disponere slik det måtte ønske. Etter hvert må dog skolen finansieres av direktebetaling fra foreldrene -- dette vil foreldrene ha råd til i og med at skattene senkes i samme grad som overføringene fra det offentlige gradvis opphører... (Sitat slutt)

Mao. det DLF går inn for er følgende: få politikere ut av alt som har med skole å gjøre, og la lærere og foreldre bestemme! Da vil vi få en skole som utvikler seg i retning av det som gir en best utdannelse for elevene, og som ikke brukes som et felt hvor politikerne kan spre om seg med tomme løfter som høres fine ut, men hvor realiteten er at alt blir dårligere og dårligere.

Våre barn fortjener en best mulig skole, og for å få dette til må politikerne ut av alt som har med skole å gjøre.