Stortingets 22.juli-komites innstilling

Stortinget 22.-juli-komité la i går frem sin innstillingmed forsalg til ting som bør settes i verk for å forhindre tilsvarende angrep i fremtiden, og for å redusere skadevirkningene hvis det skulle komme lignende angrep i fremtiden.

Statens legitime rolle er å beskytte borgerne mot overgrep og angrep fra andre mennesker, og i det store og er komiteens innstilling i tråd med dette, den går ut på å be regjeringen om å undersøke ulike tiltak for å forbedre de nåværende systemer, systemer som hendelsen 22. juli viste var i svært dårlig stand.

Innstillingens forslag er som følger:

”Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til redegjørelsene og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

I
Stortinget ber regjeringen evaluere etableringen av politiråd i kommunene og deres betydning for forebyggende arbeid, herunder betydningen for den lokale terrorberedskapen.

II
Stortinget ber regjeringen utrede bedre måter å belønne velfungerende SLT-samarbeid med sikte på å styrke det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet og samfunnsberedskapen.

III
Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget en videreutviklet og forsterket overordnet plan for å forebygge og håndtere mulige terrorangrep i Norge.

IV
Stortinget ber regjeringen iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å forbedre informasjonen til pårørende i en krisesituasjon.

V
Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfaringene fra ordningen med fast kontakt for ofre og pårørende i forbindelse med en krise og vurdere om den skal utvides til å bli en generell ordning for kommunene.

VI
Stortinget viser til regjeringens gjennomgang av bistandsinstruksen og legger til grunn at samhandlingen mellom politi og forsvar videreutvikles og forsterkes.

VII
Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å bevisstgjøre politiledere om viktigheten av å raskt be om bistand fra Forsvaret eller andre ved større hendelser.

VIII
Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre bedre informasjonsutveksling mellom politidistriktene ved store hendelser.

IX
Stortinget ber regjeringen fremme egen sak om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere har forutsatt.

X
Stortinget viser til at regjeringen har varslet en ekstern gjennomgang av PST og ber om at regjeringen i den forbindelse legger vekt på kompetanse- og resurssituasjonen for å sikre at PST har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til blant annet å overvåke ulike miljøer i et bredt forebyggende perspektiv.

XI
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med resultatreformen foreta en vurdering av hvilken politidekning som må forutsettes for at ulike krav om responstid skal kunne realiseres.

XII
Stortinget ber regjeringen gjennomgå dagens system med varsling til landets politidistrikt ved riksalarm og særlig vurdere innføring av et mer moderne alarmsystem som kan varsle flere sentrale politiledere i tillegg til sentralene ved politidistriktene.

XIII
Stortinget ber regjeringen komme med en plan, samt økte bevilgninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2012 for å sørge for at den militære helikopterberedskapen på Rygge videreføres.

XIV
Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjene for 'skyting pågår', samt gjennomgå opplærings- og oppfølgingstilbudet til ansatte i politiets operative avdelinger for å sikre at disse er i stand til å håndtere situasjoner hvor sivile angripes med våpenmakt” (sitat slutt).

DLF stiller seg i det store og hele bak disse forslagene, men vi vil gjerne knytte noen korte kommentarer til enkelte andre punkter i innstillingen. Vi siterer noen av kapitteloverskriftene og gir noen korte innvendinger.

”Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme”, ”Normdannelse mot aksept av vold og terror”, ”Avskrekking gjennom trussel om gjengjeldelse eller straff".

DLF kan ikke se at det er en statlig oppgave å påvirke innbyggernes politiske standpunkter. Vi kan derfor ikke se at staten har noen rolle mht å forebygge (politisk) radikalisering; statens oppgave er å beskytte innbyggernes frihet og intet annet, staten skal ikke drive politisk propaganda. Staten skal da ikke hindre ”radikalisering” - ”radikalisering” til fordel for individuell frihet vil f.eks. være et stort gode!

At staten skal drive ”avskrekking” gjennom ”trussel om gjengjeldelse og straff” er dog opplagt. Staten skal ta seg av kriminelle, og ved hjelp av rettsapparatet sørge for at kriminaliteten blir minst mulig ved å idømme strenge og avskrekkende straffer, dog slik at proposjonalitetsprinsippet (mht utmåling av straff) blir fulgt.

”Helikopterberedskapen” - At helikopterberedskapen var og er elendig er opplagt, og her bør det foretas en kraftig opprusting umiddelbart.

”Psykiatri mv.” - DLF er, som vi tidligere har sagt en rekke ganger i forbindelse med flere ulike saker, imot at forhold som ”varig svekkede sjelsevner”, ”utilregnelighet”, ”sinnssykdom i gjerningsøyeblikket”, ”psykose”, etc. hos ellers tilsynelatende velfungerende individer som har begått forbrytelser skal føre til at gjerningsmannen skal få slippe straff og i stedet ”dømmes” til behandling, og derved kan løslates når de blir friskmeldt. Vårt syn er at forbrytere skal dømmes, og at eventuelle sykdommer må behandles mens de er under soning.

Og her er et punkt i innstillingen som vi slutter oss helt til: ”Komiteen vil også understreke at PST må ha tilstrekkelige ressurser til å overvåke ulike miljøer i et bredt forebyggende perspektiv. I den sammenheng imøteser komiteen en gjennomgang av ressurssituasjonen i PST.”

Alt i alt innholder 22. juli-kommisjonen en rekke gode innspill. Vi får håpe at det som skjedde 22. juli 2011 aldri vil skje igjen, at hvis noen skulle planlegge noe slikt i fremtiden så vil det bli oppdaget før det blir gjennomført, og hvis det blir gjennomført så får vi håpe at politiet kan reagere så raskt at skadene blir langt mindre enn de ble 22. juli.
.
.
.
.
.
.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstil...