Boligprisene

Debatten om boligmarkedet er igjen blomstret opp. Det klages med all rett over de høye prisene, og det er mye rett i den unge boligsøkende Andreas Halses innlegg i Aftenposten sist tirsdag. Vi siterer:

“Etter hvert som jeg tenker på hvordan boligmarkedet fungerer er underdanigheten og ydmykheten imidlertid på vei til å gå over i sinne og frustrasjon. Frustrasjon over en prisutvikling og velstandsøkning som min generasjon i stor grad ikke får ta del i. Sinne over at landets leietagere betaler enorme summer til de som allerede har mest og gjennom rentefradraget faktisk er med på å subsidiere folks leilighet nummer to, tre og fire. Måten dagens boligmarked fungerer på er den største systematiske overføringen av verdier fra fattig til rik vi har sett siden systemet med husmenn og pliktarbeid ble opphevet.”

Imidlertid antyder Halse, som er leder i SU, at det er konspirasjon som ligger bak den uholdbare tilstanden:

“ “Det er ikke bare boligspekulanter og hushaier som er problemet. Også den etablerte middelklassen kan trygt plassere penger i flere boliger til seg selv, ungene sine, til utleie eller til fritidsbruk. Det er selvsagt med på å drive opp prisene at vi ikke bare må konkurrere på boligmarkedet med andre førstegangsetablerere, men med folk som allerede har solide formuer. Det er rett og slett meget gunstig å plassere penger i bolig.

Det har ført til en skitten allianse. En allianse mellom overklassen og en godt etablert middelklasse som effektivt holder andre ute fra boligmarkedet, mens deres egne formuer når nye høyder godt hjulpet av våre servitørjobber, studielån, minstepensjoner og sparepenger…”.“

Det er som sagt noe rett i det Halse sier. Innlegget ble dagen etter fulgt opp av en rekke mindre innlegg i samme avis. Disse hevdet bla. at prisøkningen skyldtes innvandring (som gir øket etterspørsel), at kommunale boliger går til mennesker “som har krav på å få bolig fra det offentlige” mens “ungdommen blir sittende med regningen”, noen hevder at omleggingen av skatte- og avgiftssystemet og takseringen av boliger i 1984 hadde mye å si….

Men noen av innleggene skisserte også det som var den egentlige årsaken til problemet, og antydet hvor løsningen ligger: “Det bygges for få boliger pga. regelverk og byråkrati, tilstrømmingen til Oslo er stor, det bygges for dyre boliger pga regelverk og byråkrati”, og “dersom man er villig til å bosette seg i Groruddalen er det ingen problemer med å etablere seg i boligmarkedet”.

SU-lederen fortale i sitt innlegg om møtet med sin potensielle utleier: “ “Vi var ydmyke der vi satt … og ventet på huseieren i foajeen for å undertegne leiekontrakt. Veggene var dekorert med bilder fra familiens avdøde generasjoner, bilparken utenfor var eksklusiv, men ikke vulgær. Vi hadde selv kjørt opp i en gammel Volvo vi hadde lånt for anledningen og følte oss latterlig små i møte med den herskapelige verdigheten man treffer i møte med gamle penger.

Etter en kort tids fremleie i en 40 kvadrats leilighet på Torshov skulle vi endelig få vårt første faste leieforhold i Oslo. Vi følte oss heldige. Tre kompiser som fikk tilslag på en leilighet på 100 kvadratmeter etter vår første visning. Det var tid for å realisere guttedrømmen og gjøre Oslo utrygt sammen.”

SU-ledere er naturlig nok i ferd med å etablere et leieforhold i Holmenkollen, byens dyreste strøk. Groruddalen er nok ikke fin nok for en som han.

Men tilbake til saken: boliger er alt for dyre i Oslo i dag. Dette kommer i hovedsak av at det er alt for få boliger. Dette store problemet kan kun løses ved at det bygges flere boliger.

Grunnen til at de bygges for få boliger er i hovedsak at det finnes for få tomter tilgjengelige. Man kan altså i stor grad redusere problemet ved å gjøre flere boliger tilgjengelige for boligbygging. Her er (og vi forholder oss altså for enkelhets skyld til Norges store pressområde Oslo) Markagrensen et enormt problem. Dersom det som reelt sett er et forbud mot boligbygging i Marka fjernes vil det bli bygget langt flere boliger, boligene vil bli billigere, og de unge vil ha langt mindre problemer med å komme seg inn på boligmarkedet.

Men Oslo-borgere flest vil ikke oppheve Markagrensen, dette fordi de vil ha kort vei til sitt turterreng. Men de er da med på å holde unge ute fra boligmarkedet, og det er dette er en hensynsløs holdning overfor dagens unge.

Dessverre er det mange som tror at man kan redusere boligprisene kun ved politiske vedtak, og altså ikke ved å gjøre flere boliger tilgjengelige på markedet. Dette kan føre til at noen vil tro at problemet med de høye boligprisene kan løses uten at Markagrensen oppheves. Blant de fremste som hevder dette er jo de som befinner seg på den politiske venstreside.

Dette betyr at venstresiden reelt sett går imot det som er den reelle løsningen på problemet, som altså er store boutgifter for de unge. Å tro at man kan gjøre boliger billigere ved prisregulering, statlig fordeling av boliger, endringer i skatteregler, etc., er helt feil. Det viktigste tiltak for å gjøre boligene billigere er at flere boliger blir tilgjengelige, dvs. at flere boliger bygges.

Ja, det er også enkelte andre elementer som gjør boliger dyre: byråkrati, skjemavelde og avgifter i forbindelse med etablering, diverse ordninger som entreprenøren er tvunget til å følge og som gjør utgiftene til arbeidskraft høyere enn de ellers ville ha vært, diverse meningsløse miljøkrav og krav til standarder som de aller fleste ikke vil ha behov for (Dette er krav i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2010, for eksempler se artikkelen “Regjeringens forskriftsgilde øker prisen på en liten toroms med 600 000” linket til nedenfor.)

Måten å få billigere boliger på er altså redusere og helst fjerne, alle de statlige og kommunale pålegg som tvinger folk til å gjøre ting de egentlig ikke vil og som de aller fleste mener er unødvendige, og å fjerne alle offentlige restriksjoner på boligbygging og bruk av tomter til dette.

Det er kun DLF som går in for alt dette. Ingen av de andre partiene vil gjøre noe som monner på dette området.

Så hvis du vil ha flere og billigere boliger tilgjengelige for alle, stem DLF! Hvis du vil at de unge skal nærmest skal bli gjeldsslaver for å skaffe seg en grei bolig, stem på de andre.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/De-som-trakk-opp-stigen-6954318.html

http://www.na24.no/article3354658.ece