Kan lover tilsidesette naturlover?

Kan lover bygge på forutsetninger om at virkeligheten er annerledes enn den er? Kan lover, dvs. regler vedtatt av et politisk organ og som alle borgerne må følge (hvis ikke blir de straffet), lages slik at de forutsetter at naturlover, som er beskrivelser av hvordan virkeligheten er, ikke gjelder?

Nå er det ikke mulig å komme utenom eller forbi naturlovene, så dersom det finnes lover som bryter med naturlovene, så er det lovene som vil bli brutt.

Vi ser mange eksempler på dette; og noen av dem er slik at politikerne vedtar lover som krever penger for å bli gjennomført, samtidig som disse pengene ikke finnes.

Det foreløpig siste i den lange rekken av eksempler på dette er sykehus som bryter pålagte tidsfrister. Vi siterer fra Aftenposten:

- Dette er rett og slett for dårlig, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen i en kommentar til at flere sykehus i Helse Sør-Øst systematisk bryter tidsfrister overfor kreftpasienter.

Ryel kan ikke forstå at sykehusene i dag ikke klarer å følge lovverket når de behandler krefthenvisninger. Det gjør heller ikke helsepolitikere i Høyre og Frp.

Bent Høie (H), leder i Stortingets helse- og omsorgskomité, sier han nå vil ta saken om gjentatte brutte løfter overfor kreftpasienter opp i Stortinget i form av en interpellasjon. Det betyr at helseminister Jonas Gahr Støre må stille opp og svare på spørsmål om temaet.

Ifølge pasientrettighetsloven skal det fastsettes en frist for når det skal gis nødvendig helsehjelp. Aftenposten fortalte i dag hvordan sykehus bryter frister når pasienter henvises fra ett sykehus til et annet. Da settes det ved flere sykehus i Helse Sør-Øst en ny frist for behandling eller utredning ved det nye sykehuset man henvises til.

Grunnen til at dette skjer er at de politikerne som vedtar slike ting - i dette tilfellet bestemmelse om tidsfrister for behandling - baserer seg på ønsketenkning, og så vedtar de lover og regler og bestemmelser i samsvar med dette. Men ønsketenkning kan ikke overstyre fakta, og derfor blir lovene og bestemmelsen stadig og systematisk brutt.

Ansvaret for dagens lover og regler ligger på den sittende rød-grønne regjeringen. I artikkelen sies det at politikere fra Høyre og FrP ikke forstår hvorfor disse reglene blir brutt. Nei, det er fordi disse partiene i like stor grad som de rødgrønne baserer sin politikk på ønsketenkning og ikke på fakta.

Grunnen til at sykehusene ikke overholder de fristene de er pålagt er at de ikke har nok penger. Men la oss se på et par alternative forklaringer til at de ikke overholder bestemmelsene: Kan det være at sykehuspersonalet er udugelige? Kan det være at sykehusene er alt for byråkratiske?

Kan sykshuspersonalet være lite flinke? Det har vi absolutt ingen tro på. Vi er overbevist om at sykehusene er fylt opp av dyktige leger, dyktige pleiere, dyktige vedlikeholdspersonale, dyktige administratorer , osv. De gangene vi har vært i kontakt med helsevesenet er vi slått av at alle som er involverert virker svært dyktige. Så dette kan ikke være forklaringen på at bestemmelsene ikke overholdes.

Kan systemet være for byråkratisk? Ja, det er en forklaring på noe av problemet. En del bestemmelser kan føre til at effektiviteten går ned. Vi har jo stadig hørt klager fra leger om at de bruket alt for mye tid på møter og på skjemautfylling heller enn å helbrede pasienter. Men dette må ikke nødvendigvis hindre en effektiv behandling av pasientene; dersom det er penger nok. Han man penger til langt flere leger så kan man pålegge dem møtedeltagelse og skjemautfylling uten at det går ut over pasientene. Men dette punktet koker da ned til følgende: det er ikke nok ressurser, dvs. penger.

Så det som skjer er reelt sett følgende: staten sier at sykehusene skal helbrede pasienter for 1000 kr, og så får de 750 kr for å utføre denne jobben. Dette går ikke, og uansett hvor mange lover og regler man vedtar så vil dette ikke være mulig å utføre jobber for 1000 kr når man bare får 750 kr for å utføre jobben.

For å få et bedre tilbud enn i dag, et tilbud som stadig vil bli bedre, må man fjerne politikernes innflytelse over helsevesenet. Helsevesenet må bli fullstendig deregulert og fritt. Det er kun dette som kan frigjøre den kreativitet og den fleksibilitet som kan føre til at tilbudet stadig blir bedre. Dessuten må skillet mellom den som betaler og den som mottar tjenesten/behandlingen fjernes (i dag er det slik at staten betaler og det er pasienten som mottar behandlingen). Slike skiller fører alltid til en rekke skjevheter, og til at tilbyderen til en viss grad blir mer opptatt av å tilfredsstille den som betaler og ikke den som har behov for tjenesten. Det er derfor det til en viss grad er blitt slik at møter og rapportering og skjemautfylling prioriteres foran helbredelse av pasienter.

DLF er for en fullstendig deregulering og privatisering av helsevesenet. Kun da kan vi få et helsevesen som baserer seg på alle relevante fakta, og som ikke i alt for stor grad må forsøke å leve etter politikeres ønsketenkning, noe det i alt for stor grad er opplagt at det må gjøre i dag. (VM)

.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/--Uforstaelig-at-dette-...