Den kommende regjeringen

De fire borgerlig partiene som vant valget er i regjeringsforhandlinger. De lovet før valget at dersom det blir borgerlig flertall på Stortinget så vil det bil en borgerlig regjering. Så nå sitter de sammen og skal forhandle seg frem til en regjeringssammensetning som alle disse partiene kan leve med. For det første skal de komme til enighet om fordelingen mellom partiene – skal statsrådspostene fordeles etter hvor store partiene er, eller skal andre hensyn telle inn? (Det er jo blitt sagt om Venstre at de en gang hadde flere medlemmer i regjeringen enn de hadde representanter på Stortinget.) Partier som har mye å vinne på å komme i regjering kan ofre noen statsrådsplasser for å kunne kalle seg «regjeringsparti». Og vi må huske på at antall statsrådplasser også er fleksibelt; man kan slå sammen eller opprette nye departementer akkurat som man vil for å få kabalen til å gå opp (vi hopper over den helt usannsynlige mulighet at departementer kan bli lagt ned).

Og så er det andre hensyn å ta: fordeling mellom statsrådenes kjønn, fordeling mht alder, fordeling mellom regjeringsmedlemmer fra sentrale strøk og regjeringsmedlemmer fra distriktene, og ikke minst må noen med en annen religion enn den vanlige være med, og så må det muligens tas med en eller flere med innvandrerbakgrunn.

Så bare personfordelingen kan bli en utfordring.

Men regjeringen skal også drive med politikk, og de partiene som skal bli med må bli enige om hva de skal mene; men det er ikke alltid dette prinsippet følges: mange fremtredende medlemmer av et av partiene i den avgående rødgrønne regjeringen hadde som vane å demonstrere mot enkelte beslutninger fattet av den regjeringen de selv var med i.

Og her er det altså fire partier som skal danne regjering: Høyre, som er villige til å ofre alle egne standpunkter for å komme i regjering; FrP, som så gjerne vil inn i det gode selskap og som derfor er villige til å ofre nesten alt for å komme i regjering; KrF, som antagelig vil stå på noen av sine kjernesaker; og Venstre, som ikke uventet er noe splittet mht hvorvidt de i det hele tatt bør gå i regjering med FrP eller ikke.

Høyre har ingen saker som er viktige for dem (bortsett fra ønsket om å komme i regjering), men de andre partiene har enkelte standpunkter som er slik at dersom de bryter dem vil de kunne miste velgere.

Vil FrP og KrF kunne føre en felles alkohol- og skjenkepolitikk? Vil KrF gå med på FrPs ønske om å tillate hjemmebrenning? Vil de andre kunne gå med på FrPs innvandringspolitikk? Vil Venstre kunne gå med på Høyres og FrPs ønske om å bore (eller i første omgang lete) etter olje utenfor Nord-Norge? Vil de andre gå med på FrPs ønske om ikke bruke bompenger for å bygge nye veier, … nei, dette standpunktet har visst FrP alt forlatt. Vil de andre partiene gå med på FrPs ønske om å slippe mulla Krekar ut av fengslet lenge før straffen er ferdigsonet for å sende ham ut av landet? Vil KrF gå med på en opphevelse av sexkjøpsloven, slik FrP og muligens Høyre og deler av Venstre ønsker? Og hva med asylbarna? Og hva med bioteknologiloven?

Vil FrP på den annen side kunne gå med på øket u-hjelp, flere veier med bompenger, og ingen vesentlig styrket satsing på eldreomsorg?

Alle disse spørsmålene og mange andre vil vi neppe få klare svar på i de kommende forhandlingsrundene, antagelig vil mange av disse spørsmålene bare bli utsatt eller satt til fornyet utredning. Og det er heller ikke sannsynlig at vi vil få klare svar på alle disse spørsmålene i den kommende fireårsperioden.

Men vårt hovedpoeng er følgende: Stortinget og regjeringen skal bestemme over en rekke viktige oppgaver, og praktisk talt hele folket mener at det er rett og rimelig at det skal være slik. Staten, som styres av Storting og Regjering, styrer ekstremt viktige områder som skole, helsevesen, infrastruktur, pensjoner, trygder, infrastruktur, bankvesen, penger, etc., og for å drive dette vedtar de stadig mer komplisert og omfattende regelverk og krever inn i skatter og avgifter storparten av det folk tjener.

Men hvis man vet hvordan disse sektorene styres, hvis man vet hvilke hensyn som ligger bak når regjeringer settes sammen og hvordan de kommer frem til vedtak og beslutninger, hvis man vet hvordan vedtak blir til – Bismarck sa det slik: Den som vet hvordan lover blir til får aldri mer en rolig natt! - så kan man stille spørsmålet om dette er en god måte å styre ekstremt viktige samfunnsområder på.

Hva hadde skjedd med utviklingen av industrien, med oppdagelser innen videnskap, med oppfinnelsen av og utviklingen av alt fra biler og datamaskiner til mobiltelefoner og vaksiner, hva hadde skjedd dersom slike områder hadde blitt styrt på denne måten som staten styres av de folkevalgte? Vårt syn er at da ville det ikke gått så bra.

Ved det nylig avholdte stortingsvalget var det 910 personer som ga utrykk for det syn at disse viktige områdene ikke skal styres på denne måten, dvs. av folkevalgte. Alle de andre støttet opp om det syn at skolen og helsevesenet og pensjonene og forskingen og infrastrukturen mm. skal styres av personer og retningslinjer som velges ut og avgjøres slik som beskrevet over.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2013/artikkel.php?artid=10151717

http://www.nettavisen.no/politikk/article3676312.ece

http://www.nettavisen.no/politikk/article3676312.ece

http://www.nordlys.no/nyheter/article6826069.ece

http://www.valgresultat.no/bs5.html