Reservasjonsrett?

Et punkt i samarbeidsavtalen mellom de to regjeringspartiene og KrF gir leger reservasjonsrett, dvs. dersom det kommer en kvinne som ønsker å få utført en abort til en lege som har reservert seg så kan han la være å sende henne videre i systemet.

DLF mer at kvinnen selv skal ha full rett til å bestemme om hun skal få utført en abort eller ikke, dvs. en slik avgjørelse skal tas av kvinen selv; det skal ikke være noe forbud mot abort, og en beslutning om et slikt inngrep skal ikke foretas av en nemnd.

Vi har i dag i praksis nærmest et statlig monopol innen helsetilbud i Norge; alle borgere hare rett til å ha en fastlege, og det er sin fastlege man går til når man har problemer knyttet til sin helse. Fastlegen er sterkt subsidiert, dvs. mesteparten av det en konsultasjon koster betales ikke i forbindelse med konsultasjonen, men over skatteseddelen. (Går man til en lege som ikke er med på fastlegeordningen koster det en god del mer siden han ikke er subsidiert.)

Tidligere har en fastlege vært forpliktet til å henvise en kvinne som ønsker abort videre i behandlingssystemet. Men nå skal dette opphøre, ifølge samarbeidsavtalen innføres reservasjonsrett for leger, dvs. dersom en lege er mostander av selvbestemt abort og ikke på noe vis ønsker å medvirke til en slik abort, skal han ikke være pålagt å henvise kvinnen videre i systemet.

Vi er helt klart med på at en abort er et vanskelig inngrep, dvs. når en kvinne ønsker å få utført en abort så er hun i en vanskelig situasjon. Å da bestemme seg for å få foretatt en abort er ikke noe enkelt valg. Derfor burde veien derfra for kvinnen det gjelder være så lite problematisk som mulig.

Dersom kvinnen nå vil møte en lege som har reservert seg så skaper dette ytterligere problemer for henne, og gjør en vanskelig situasjon enda verre.

Høyre har tidligere gått imot en slik reservasjonsrett, og har følgende på sin hjemmeside under overskriften Ingen reservasjonsrett for fastleger:
Høyre har respekt for at enkelte leger opplever dette som vanskelig, og anser en henvisning som å være et ledd i en kjede knyttet til inngrep de er i mot. Her står det en avveining mellom legens samvittighet, og pasientens behov og rettigheter. I fastlegekontorene må sistnevnte [altså pasientens behov] i denne sammenheng veie tyngst.

Hensynet til pasienter må her gå foran hensynet til legene. De er her i konflikt, for enkelte av legene. Det er helt legitimt, og fullstendig naturlig, at det er politisk og etisk uenighet om viktige verdispørsmål som gjelder seksualitet, reproduksjon og svangerskapsavbrudd. Men denne uenigheten må tas i det offentlige rom, ikke av den enkelte lege i møte med hver enkelt pasient.

Tidligere statsråd for Høyre, nå statssekretær, Astrid Nøklebye Heiberg Håper leger mister foreslått reservasjonsrett til abort
Astrid Nøklebye Heiberg er sterkt uenig med partiledelsen, som vil gi leger rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort.

Så Høyre var ganske klart mostander av legers reservasjonsrett, men nå har de altså snudd; samarbeidsavtalen inneholder følgende: Avtale mellom Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre. Partiene er enige om: Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforeningen.

Nå kan man si at det er slik politikken er: når man ikke har flertall så må man gi noe på noen områder for å få noe tilbake på andre områder. Her har Høyre gått med på KrFs krav om å gjøre situasjonen enda vanskeligere for gravide kvinner som ønsker abort for å få noen annet igjen på andre områder.

Men slike ting skjer bare i systemer hvor det er staten styrer; når staten styrer et felt vil retningslinjene avgjøres av valgte flertall, eller av kompromisser mellom små grupper med særstandpunkter som tilsammen utgjør et flertall. (Hvis tre grupper som hver har 17 % oppslutning blir enige om å støtte hverandres hjertesaker vil alle de tres hjertesaker bli gjennomført selv om 83 % ikke vil ha dem gjennomført). KrF fikk 5,6 % av stemmene, og dette var altså en stor nok andel til at de kan skape store problemer for de kvinner som ønsker abort, men som har en fastlege som har reservert seg.

Vi mener dog ikke at leger som er imot kvinners rett til selvbestemt abort skal tvinges til å hjelpe til i forbindelse med slike inngrep, men vi mener at dagens organisering av helsevesenet, som kan innebære store problemer både for pasienter og leger, er uheldig.

Hvis man hadde hatt et fritt system, hvor staten ikke favoriserte noen (dvs. hvor det ikke var noen statlige favoriserte eller subsidiert fastleger) ville det nok finnes enkelte leger som ikke ville være på å hjelpe kvinner som ønsket å få gjennomført en abort, men veien frem til en lege som kan hjelpe dem vil bli enklere enn vi må regne med at det nå vil bli.
.
.
.
.
.
.

http://www.abcnyheter.no/files/samarbeidsavtale_0.pdf

http://www.hoyre.no/Ingen+reservasjonsrett+for+fastleger.d25-TMlHYYB.ips

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/10/03/haper-leger-mister-foreslatt...