USAs avlytting av Merkel, mm.

En stats eneste legitime oppgave er å beskytte borgeres frihet. Gjør den noe annet enn dette vil den pr. def. krenke sine borgers frihet, og dette vil på sikt ødelegge velstanden i samfunnet siden velstand forutsetter frihet (og en rasjonell kultur).

Alle stater i dag gjør langt mer enn dette, men vi skal i dagens kommentar fokusere på en av disse oppgavene: overvåkning.

En stat har (via sin etterretningstjeneste) rett til å overvåke sine innbyggere kun dersom det foreligger reell mistanke om at den som overvåkes er i ferd med å planlegge eller begå alvorlig kriminalitet (som her inkluderer spionasje og terror). En beslutning om overvåkning skal i forkant være forankret i en kjennelse foretatt i rettsapparatet av en dommer.

Overvåkning på annet grunnlag enn dette, og uten forankring i rettsapparatet, er krenkende overfor den som rammes, er grovt umoralsk og direkte rettsstridig, og skal ikke skje.

Nå er det svært mye som tyder på at en rekke regjeringer i Vesten, og også den amerikanske regjeringen, står bak omfattende overvåkning av sine borgere uten at den er forankret slik vi har beskrevet over. Vårt syn er altså at dette er helt illegitimt og må opphøre.

Men hva med andre lands borgere? Hva slags rett har en stat til å overvåke andre lands borgere? Hva slags rett har den amerikanske staten til å overvåke tyske statsborgere? (Vi bruker for enkelhets skyld USA og Tyskland som eksempler.)

Den amerikanske staten har ikke som en av sine oppgaver å beskytte tyske borgeres frihet; den oppgaven ligger hos de tyske myndigheter. Så dersom den amerikanske staten finner ut at det er nyttig for dens legitime oppgave (som altså kun er å beskytte amerikanske borgeres frihet) å overvåke tyskere, så er det ingen legale hindre for dette. Men hvorfor skulle den gjøre det? Det kunne f.eks. være fordi den vil forhindre kriminalitet eller terror begått av tyskere mot amerikanske borgere; i så fall kan amerikansk etterretning sette i gang overvåkning i Tyskland (eksemplet er ikke så helt urealistisk siden noen av terroristene som angrep USA 11. september 2001 var studenter i Tyskland). Men som sagt, det organ som skal forhindre eller stanse slik overvåkning av tyske borgere er den tyske staten, det er den som har som oppgave å beskytte tyske borgeres frihet.

Hva så med overvåkningen av den tyske kansleren (og muligens 34 andre statsledere)? Dagbladet skriver i dag: Den britiske avisa The Guardian meldte i går at USAs National Security Agency (NSA) kan ha avlyttet hele 35 statsledere over hele verden.

Å spionere på ledere i stater som er fiendtlige eller kan bli fiendtlige er på et vis forståelig. Men å spionere på venner, å spionere på ledere i allierte nasjoner, det er bare dumt. Man burde regnet med at dersom man f.eks. avlytter telefonen til en leder i et land så vil dette bli oppdaget, man må regne med at landet har et sikkerhetspoliti som har som oppgave å beskytte lederen mot avlytting. Da vil en slik avlytting før eller senere bli oppdaget. Et godt forhold vil da bli ødelagt på et øyeblikk. At USA har overvåket Merkel og andre ledere (hittil er det kun mistanke om at slikt har forekommet, men vi holdet det ikke som usannsynlig at slik overvåking har forekommet) er som sagt meget uklokt.

Et annet sted skriver Dagbladet: - Det holder ikke med ord, det trengs endring. Sjokkavsløringene skaper sinne i flere land , og der som kommer til uttrykk her er lett å forstå, det som er skjedd (hvis det har skjedd) er et uttrykk for mistro.

I dag er det klinkende klart at overvåkningen er gått alt for langt. Staten har tilgang til alt for mye informasjon om hver enkelt borger, og man må begynne å bygge ned og avvikle de kolossale apparater som finnes i alle land og som reelt sett har som oppgave å finne ut mest mulig om borgerne; et norsk eksempel er DLD. Dessverre er det få som tar tak i dette; selv om folk som Snowden med stor rett hylles som helter, og selv om mange reagerer negativt på avsløringer av den type som er komet nå (om at USA har avlyttet Merkel) så frykter vi at overvåkningen blir stadig mer omfattende fremover.

I Norge er det foruten DLF kun Piratpartiet som har standpunkter som innebærer at statlig overvåkning skal være praktisk talt ikke-eksisterende, og at staten ikke på noe vis skal samle og arkivere opplysninger (bortsett fra slike ting som fødselsdato) om vanlige borgere.

Man kunne håpet at avsløringer som de Snowden sto bak, og det som nå skjer om at USA har overvåket 35 statsledere, vil føre til en reaksjon og til at statlig overvåkning bygges ned, men når vi i Norge har et regjeringsparti som er en meget varm tilhenger av DLD, så regner vi med at overvåkningen og registeringen av vanlige norske borgeres gjøren og laden bare vil øke i omfang i årene fremover.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2013/10/25/nyheter/samfunn/bondevik/29970243/

http://www.dagbladet.no/2013/10/25/nyheter/politikk/tyskland/29969645/