Nisser bruker kort

Frem mot jul kommer organisasjonen Samarbeid mot svart økonomi til å dele ut 125.000 julekort, med motiv av julenissen, som betaler med kort. Vi leser dette på nrk.no, og artikkelen fortsetter: Det er ansatte i KS, Unio, YS, LO, NHO samt Skatteetaten som vil stå for utdelingen, som både vil skje på gata og gjennom medlemsblader.

Dette er en del av en kampanje mot svart arbeid. Vi siterer videre: NHO-sjefen [sier]: - Ikke bruk kontanter

Kontant betaling på restaurant, hos frisøren og når du vasker bilen holder liv i den svarte økonomien. Skatteetaten og en rekke organisasjoner i arbeidslivet drar nå i gang en førjulskampanje der budskapet er at også nissen bruker betalingskort. Bak de noe humoristiske kortene skjuler det seg et mer alvorlig budskap. I noen bransjer er det svært mye kontant betaling, få kvitteringer, og med det, mye svart arbeid.

– Problemet med svart arbeid er stort og det blir dessverre stadig større. Vi ser at problemene er ekstra store i noen bransjer, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun sier at det er viktig å få en større andel av betalingene over på betalingskort, fordi det vil gjøre det vanskeligere å drive svart.

En undersøkelse fra Skatteetaten fra februar i år viser at bilpleie og dekkskift var situasjonene hvor færrest fikk tilbud om kvittering. 1 av 4 som fikk stelt bilen eller byttet hjul fikk verken kvittering eller spurte om det selv. Tilsvarende tall hos frisørene var 1 av 5.

Svart arbeid er et stort problem. Artikkelen på nrk.no avsluttes slik: –Det er viktig for hele samfunnet, for deg og meg og for næringslivet, som trenger å konkurrere på like vilkår, og for arbeidstakerne som trenger trygge jobber med gode arbeidsforhold, sier hun.

Som sagt, DLF er helt med på det syn at svart arbeid er et stort problem. Vi mener også at alle bør konkurrere på like vilkår. Men i motsetning til alle andre mener vi at problemet må løses på en annen måte enn denne aksjonen innebærer.

Svart arbeid er et problem fordi det innebærer skjeve konkurranseforhold, det innebærer at garantier og trygghet ved kjøp er lavere eller ikke-eksisterende, etc., men den kanskje viktigste implikasjonen er at det medfører en redusert respekt for lov og rett – og dette fører igjen til en økning av reell kriminalitet (innbrudd, ran, overfall, svindel, drap, voldtekt, tyveri, hærverk, osv.).

Men hvorfor skjer svart arbeid? Svart arbeid (i stort omfang) skjer fordi mange opplever skatte- og avgiftsnivået som for høyt.

Er skattenivået for høyt? Har man i dag et vanlig forbruksmønster og en vanlig inntekt er ens skattenivå ca. 70 %. Mange vil synes at dette er for høyt, og vil beskytte sin inntekt og forsvare seg mot futen ved å jobbe svart og ved å kjøpe svart.

DLFs oppskrift på å redusere svart arbeid er derfor opplagt: skattenivået må kraftig ned! Det er kun dette som er et effektivt våpen mot svart arbeid.

Det som NHO & co går inn og som er nevnt i nrk.nos artikkel innebærer ytterligere kontroller, enda mer overvåkning, enda flere bokettersyn, enda strammere rammer for den enkeltes utfoldelse, enda mer komplisert regelverk, enda flere offentlig ansatte kontrollører, osv. - som igjen vil medføre et enda høyere skattenivå!

Vi forstår svært godt at alle etablerte miljøer går inn for dette. Men DLF er imot! Vi vil ha lavere skatter og avgifter.

Et lite poeng til slutt: hvorfor må skattenivået være så høyt i velferdsstaten? Det er fordi velferdsstaten er en svært lite effektiv organisering av samfunnet. Ett eksempel på dette så vi på Aftenpostens forside i går 9/12: en barnehageplass koster det offentlige mer enn 200 000 kr pr år. Og slik er det med alt som staten tar seg av i en velferdsstat: det koster enormt mye.

DLF er som eneste parti og eneste organisasjon i Norge mot velferdsstaten. Den er umoralsk og den er lite effektiv og den er byråkratisk og den er sløsete og den dyrker frem kriminalitet og den straffer de dyktige og belønner de mindre dyktige. Den er avhengig av et høyt og et voksende skatte- og avgiftstrykk - og den er ikke bærekraftig.

DLF vil allikevel ikke oppfordre noen til å bryte gjeldende lover. Men man bør arbeide for å komme over på et system som er moralsk, som er bærekraftig og som ikke innebærer et skattetrykk på 70 % og som ikke medfører at det koster det offentlige 200 000 kr pr år å passe et barn. Det er dette systemet DLF går inn for, og det innebærer at staten kun skal drive politi og rettsapparat og de militære, og at alt annet er privat: dette systemet heter kapitalisme. Dette er nærmere beskrevet i DLFs programmer.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.nrk.no/okonomi/nho-sjefen_---ikke-bruk-kontanter-1.11398522