Gale teorier

Den svenske seriemorderen Thomas Quick (som nå bruker sitt virkelige navn Sture Bergwall) tilsto 38 drap, og ble dømt for åtte av dem. Men nå er konsensus at han ikke hadde drept noen, all etterforsking og alle dommene var i utgangspunktet basert på et uholdbart grunnlag. Hva var det som skjedde, og hvordan kunne det skje?

Quick tilsto som sagt innpå 40 drap, og grunnen til at han gjorde dette var ifølge ham selv nå i ettertid at han ville ha narkotika, og han fikk narkotika av sine terapeuter når han tilsto. Men tilståelser er ikke tilstrekkelig til å få noen dømt, de må mere til. Og det er her dette blir interessant.

Quick var pasient på det psykiatriske sykehuset Säter i Falun. Terapeutene der var tilhengere av en teori som gikk ut på at den som har utført grusomme ting, eller er blitt utsatt for slike hendelser, kan helt og fullt glemme det han har opplevd, og at man ved terapi og hypnose kan lokke frem disse skjulte minnene. Denne teorien ble også utsatt for sterk kritikk da den var mest utbredt, men tilhengerne var lite villige til å lytte på kritikken.

Quick ble behandlet med utgangspunkt i denne teorien. Det som skjedde var altså at Quick ved slike ting som hypnose kunne redegjøre i detalj for drap han visstnok hadde begått, og det var dette som var hovedgrunnen til at han ble dømt for åtte drap; retten godtok dette som holdbare bevis. Vi må også nevne at andre tekniske bevis for Thomas Quicks skyld finnes ikke. De detaljene Quick redegjorde for stemte dog aldri med fakta.

NRK viste nylig en svenskprodusert dokumentarfilm om denne saken, og på nrk.no er filmen omtalt slik. Thomas Quick, satt i fengsel i en årrekke dømt for en rekke mord. I ettertid har saken utviklet seg til å bli Sveriges største rettsskandaler. I dette programmet får vi innblikk i den rettspsykiatriske klinikken i Säter, som behandlet [Quick]. (Filmen ligger på nrk.no i noen tid fremover, og den anbefales. Link nedenfor.)

NRK forteller ikke i omtalen her hva som var problemet på Säter, men det gjør svensk tv på sine hjemmesider: Margit Norell var psykoterapeuten vid Säters rättspsykiatriska klinik som handledde [veiledet, dvs. det var hennes teorier alle bygget på] de psykologer och terapeuter som under 1990-talet behandlade Thomas Quick. Behandlingsmetoden, som byggde på objektrelationsteorin, fokuserade på att ta fram bortträngda barndomsminnen med psykoterapi. I fallet Quick menade man att övergrepp i barndomen lett till att han börjat mörda människor i vuxen ålder. Varpå Thomas Quick erkände det ena mordet efter det andra och slutligen dömdes för sammanlagt åtta mord.

Altså, terapeutene på Säter var tilhengere av en teori som Margit Norell var den fremste talsmannen for i Sverige (teorien var på denne tiden sterkt utbredt i USA, og den påvirket også enkelte rettssaker i Norge), og den teorien gikk ut på at man skulle og kunne ta fram bortträngda barndomsminnen, og at det man da fikk frem var så sikkert og pålitelig at man kunne dømme folk for drap for det som kom frem.

Konsensus nå er at denne teorien er helt uholdbar, nå er oppfatningen at har man blitt utsatt for grove ting så glemmer man det ikke. Og som sagt, Quick er nå frikjent for alle de drapene han var dømt for.

Det som skjedde var at velutdannete, velmenende og intelligente mennesker ble fanget av en gal teori, og med utgangspunkt i denne teorien muliggjorde de i dette tilfelle det som med rette er kalt Sveriges største rettsskandale. Dette er virkelig en stor skandale. Ikke bare ble Quick, som mange vil si var psykisk syk, dømt for grove forbrytelser han ikke hadde begått, men arbeidet med å finne de virkelige gjerningsmennene stoppet opp i og med at Quick tilstod. De virkelige drapsmennene går derfor fortsatt fri.

Problemet her var altså at terapeutene baserte seg på en helt gal teori; med en gal teori kan selv de mest velmenende og intelligente menneske gå seg bort og støtte vanvittige ting. Det som er det sikreste middel mot å slutte seg til og bli fanget av gale teorier er rasjonalitet.

Å være rasjonell er å være virkelighetsorientert og logisk; det er å hele tiden ta utgangspunkt i (observerbare) fakta, det er å sikre at alle resonnementer – både induktive og deduktive – er i samsvar med logikkens lover, og det er hele tiden å vurdere teorier og konkusjoner opp mot det som skjer i virkeligheten. Det var dette Quicks terapeuter ikke gjorde, men det er også mange andre som svikter på dette punktet. La oss kort omtale to eksempler:

Sosialister lar seg blende av pent prat om solidaritet og utjamning og det de kaller sosial rettferdighet, og de tror at sosialisme er veien til samfunn preget av velstand og harmoni. Men sosialismen er basert på omfattende tvang, og resultatet er, som all erfaring viser, undertrykkelse og fattigdom, nød og elendighet. Alle eksempler på gjennomført sosialisme i praksis, viser dette: Nord-Korea, Kina, Sovjet, Kina, Albania, kibbutzer, osv. osv. (Også den mildere sosialistiske varianten velferdsstaten viser tydelig at den ikke er bærekraftig der den er gjennomført, men tilhengerne slutter allikevel 100 % opp om den.)

Og det er frie markeder, frihandel, og en begrenset stat, dvs. kapitalisme, som fører til velstående og harmoniske samfunn. Grunnen til at sosialismen likevel hos alt for mange har en høy stjerne er at sosialister ikke sjekker sine konklusjoner mot fakta, de holder på teorien selv om et besøk i virkeligheten ville ha gjendrevet teoriene deres for alltid. Disse sosialistene praktiserer derfor ikke rasjonalitet.

Et annet eksempel: klima. De siste ca 20 år har mange hevdet at vi er inne i en periode med sterk global oppvarming, at dette er menneskeskapt (gjennom utslipp av CO2 og andre såkalte «klimagasser»), og at vårt forbruk av spesielt olje må reduseres. Hvis ikke ender vi med en klimakatastrofe. Derfor har de fleste politikere gått inn for å forhindre dette ved å kraftig begrense våre utslipp av klimagasser. Det er derfor innført klimaavgifter, det er planer om CO2-fangst, osv.

Men hva har skjedd? Er det blitt varmere, slik modellene spådde? Har temperaturen gått opp? Nei, til tross for økede utslipp av CO2 har det ikke skjedd noen oppvarming de siste ca 15 årene, og dette er altså sterkt i strid med de klimamodellene som IPCC har forfektet. Noen ytterligere eksempler: for fem år siden spådde Al Gore, som i 2007 fikk Nobels fredspris sammen med IPCC, at Nordpolen ville være isfri i dag, det stemte ikke (isen på Nordpolen har øket med ca 60 % fra sommeren 2012 til 2013, og også på Sydpolen har det vært betydelig vekst i pol-isen). Isbjørnen er ikke utrydningstruet (dette er påstått med den begrunnelse at is-arealene ville minke), men bestanden har øket fra ca 5000 dyr i 1950 til mer enn 30 000 i dag.

Også her har vi et eksempel på en gal teori som har stor oppslutning, som har sterkt negative konsekvenser, men hvor tilhengerne allikevel fortsatt slutter opp om teorien selv om den ikke stemmer med virkeligheten.

Dette handler om hvordan man oppnår kunnskap, om erkjennelsesteori, eller epistemologi, og det vi vil hevde er at alt for mange baserer seg på ønsketenkning, de faller for det de tror er fine teorier, og så legger de alt for liten veket på fakta og virkelighet. Men det man bør gjøre er å praktisere rasjonalitet.

(Men hvorfor fortsetter folk å holde på gale teorier? Dette har å gjøre med at det man lærer først, det sitter godt og er vanskelig å skifte ut. Dette har igjen å gjøre med at bevisstheten integrerer alle data/fakta man tar til seg, og ikke slipper inn data som ikke passer inn. Dette knytter også opp mot det som vitenskapshistorikeren Thomas Kuhn kaller paradigmer – et paradigme er en teori som har stor oppslutning i et miljø i en periode. Kuhn sier at det er sjelden at vitenskapsfolk går over fra å støtte ett paradigme til å slutte opp om et annet. Skal man skifte ut et paradigme med det nytt, sier han, må man bare vente på at tilhengerne av det game paradigmet er gått av med pensjon. Vi støtter hverken Kuhns teori eller hans historieskriving, selv om den har en kjerne av sannhet, men vil ikke gå inn på dette her.)

Rasjonalitet er det beste midlet mot teorier som er virkelighetsfjerne, mot teorier som ikke er basert på fakta, mot teorier som gjør stor skade.

.
.
.
.
.
.
.

http://ipad.dagbladet.no/2013/12/14/nyheter/innenriks/quick/rettsmedisin...

http://www.dagbladet.no/2012/09/25/nyheter/thomas_quick/leif_gw_persson/...

http://tv.nrk.no/program/koid27002113/rettsskandalen-thomas-quick

http://bobtisdale.files.wordpress.com/2013/12/11-christy-model-data.png

http://www.thegatewaypundit.com/2013/12/five-years-ago-today-al-gore-pre...

http://www.klimarealistene.com/web-content/Rellsmo.pdf

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415191/And-global-COOLING-Retur...