Ytterligere innskrenkninger i friheten

Frihet er ikke naturgitt, og den står alltid i fare, den er under angrep hver eneste dag, hvert eneste sekund. Nå står friheten dessverre svakt i Vesten (og dette er en vesentlig årsak til at det ikke går bedre enn det gjør mht velstandsutvikling), men på et par områder er den nå i Norge muligens i ferd med å bli ytterligere innskrenket.

På begge disse områdene ser det ut til at den nye regjeringen dels vil innskrenke friheten, og dels i strid med tidligere utsagn ikke vil utvide den.

Den ene saken gjelder kvinners rett til selvbestemt abort. Retten til selvbestemt abort er et selvsagt element i individuell frihet; frihet er retten for individer til å bestemme over sin eiendom, sin inntekt og sin kropp. Nå har vi i Norge denne friheten (altså kvinner rett til selvbestemt abort), men den står i fare. Nå er det pr i dag få som vil gå til direkte frontalangrep på en slik rett, angrepene vil komme på tilsynelatende små saker i utkanten av der hovedslaget står. Den saken hvor dette slaget nå står er fastlegers reservasjonsrett.

Noen leger er imot abort og det har de all rett til å være. Men det det nå er snakk om er fastlegers reservasjonsrett: dersom en fastlege er mostander av retten til abort, skal han da ha rett til å nekte å henvise videre en kvinne som ønsker abort?

Ja, denne striden handler egentlig om kvinner rett til abort, og innføringen av en slik reservasjonsrett er et forsøk på å begrense kvinners rett til abort. Dette er ikke bare noe vi hevder, også andre sier det samme. F.eks. sies følgende i en kronikk i VG i går: Det er min djerve påstand at kampen om reservasjonsrett egentlig er anti-abortkamp.

Løsningen på dette aktuelle problemet – reservasjonsretten - er å ikke ha et offentlig helsevesen, men siden det neppe pr i dag er aktuell politikk å privatisere helsevesenet, vil DLF sekundært gå inn for at fastleger ikke skal få reservasjonsrett. Dersom en lege føler at det er imot hans samvittighet å henvise videre en kvinne som søker abort, så kan han da slutte som fastlege.

En kvinne som ønsker abort er i en vanskelig situasjon, og det at det finnes statlige begrensinger på hennes handlingsrom vil bare gjøre det enda vanskeligere for henne. DLF støtter fullt ut kvinners rett til selv å avgjøre om de skak ta en abort eller ikke, og staten skal ikke ha noe med dette å gjøre.

Den andre saken vi vil nevne handler om sexkjøpsloven: for noen år siden ble det med knapt flertall på Aps landsmøte vedtatt at Ap skulle gå inn for at kjøp av sex skulle bli forbud for nordmenn ikke bare i Norge, men over hele verden. Når Ap plutselig gikk inn for dette ble det flertall på Stortinget for et slikt forslag. (Det var *kjøp* av sex som ble forbudt, salg er fortsatt lovlig. For å nevne en parallell: mht. hjemmebrent er det motsatt: der er det salg som er forbudt, mens kjøp er lovlig.)

Sexkjøpsloven innebærer at staten blander seg opp i folks sexliv, og den gir mannen en bot dersom betingelsene for handlingen er annerledes enn de som er involvert har gått med på.

(Nå er påskuddet for denne loven i hovedsak at man vil menneskehandel til livs, men menneskehandel er et resultat av velferdsstaten og av begrensinger på innvandring: hadde samfunnet vært fritt ville ikke menneskehandel vært noe problem.)

Nå kan det se ut som om den nye regjeringen vurderer å innføre reservasjonsrett for leger, og i Høyre er det sterke krefter som ønsker å gå bort fra løftene om å oppheve loven (etter at den først har vært gjenstand for en evaluering.)

Høyre før valget om reservasjonsrett: [Stoltenberg-]regjeringen sendte sist høst ut et rundskriv som presiserte at dagens regelverk ikke tillot en slik reservasjon. Høyre støtter dette.

Før valget var altså Høyre klart imot reservasjonsrett.

Men nå ifølge VG: Dette er [helseminister] Høies krav til reservasjonslegene. I et høringsnotat som sendes ut på høring tirsdag foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å endre reservasjonsordningen for fastleger. Her gis fastleger mulighet til å reservere seg mot henvisning og behandling ved «alvorlige samvittighetskonflikter», som i første omgang gjelder abort.

Men det følgende sies også: Det sikrer at ingen fastleger får reservasjonsmulighet uten at det er et godt alternativ tilgjengelig for pasienten, sier Høie til VG.

Forslaget er i tråd med samarbeidsavtalen mellom regjeringen og KrF om reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening - en avtale Venstre nektet, men som KrF ønsket.

Forslaget innebærer at Høyre ikke våger å gå så langt som KrF ønsker - foreløpig.

Ang. sexkjøpsloven: Fabian Stang … har snudd om sexkjøp. … Fabian Stang var motstander av å innføre sexkjøpsloven. Nå advarer han mot konsekvensene ved å fjerne den …

Også FrP er på vikende front: Fremskrittspartiets parlamentariske leder innrømmer at det ikke er høyt prioritert å fjerne sexkjøpsloven.

Det var enkelte som trodde at når vi nå fikk en såkalt blåblå-regjering så ville den i hvert fall på noen områder gå inn for øket individuell frihet. Men det ser nå ut til at på enkelte viktige områder vil den snu og gå imot standpunkter de nåværende regjeringspartiene hadde før valget.

Man burde ikke være overrasket over dette. Det er slik konservative partier som regel oppfører seg. De har på enkelte områder en brukbar retorikk før valg, men når de kommer i posisjon så snur de 180 grader på de områdene hvor det hadde den kraftigste frihetsretorikken.

Dessverre er det stor sannsynlighet for at også Høyre-FrP-regjeringen vil gjøre akkurat dette.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Bare-1-av-4-vil-legalisere-sexkj...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10120570

http://klassekampen.no/article/20140116/ARTICLE/140119970

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10153419