Ekspropriasjon

Det vi kort skal se på i dag er et tilfelle av ekspropriasjon. I dag er der slik at det offentlige har rett til å ekspropriere, men det skal bare skje dersom det er gode grunner til det.

Wikipedia sier: Ekspropriasjon er å fjerne et stykke privat eiendom fra kontroll av eieren. Begrepet brukes både om handlinger utført av offentlige myndigheter … Det refererer ofte til offentlige myndigheters borttaking av eiendom fra en eier – for eksempel, ekspropriert fra eiendomseierne som bodde i traséen til den nye motorveien.

I utgangspunktet var det altså meningen at ekspropriasjon av privatpersoners eiendom bare skulle skje til viktige formål som f.eks. etablering av nye veier, men etter hvert er listen over formål som kan benyttes som begrunnelse for ekspropriasjon blitt så lang at den omfatter nær sagt hva som helst. Loven som hjemler ekspropriasjon (linket til nedenfor) inneholder en liste over slik formål, og denne liste er så omfattende at det ikke er den ting som ikke kan brukes som begrunnelse for ekspropriasjon.

Her er noen elementer fra listen: man kan ekspropriere dersom formålet er å anlegge Kyrkje og gravplass. Arbeidslæger for vernepliktige sivilarbeidarar. Jarnveg, sporveg, kabelbane og hengjebane. Hotell, herberge, matstove og liknande. Vasskraftproduksjon, osv.

Det er altså ingen grense for hva som kan benyttes som begrunnelse/påskudd når det offentlige skal ta privatpersonens eiendom.

Et ferskt eksempel på ekspropriasjon har vi sett omtalt på nrk.no: Byrådet i Tromsø fratar nå eiendom fra en grunneier for å få bygd alpinanlegg på Kvaløya. Byrådet har vedtatt å ekspropriere deler av en eiendom i Håkøybotn på Kvaløya der det i 30 år har vært planlagt et stort alpinsenter.

En av grunneierne har satt seg i mot planene. Nå har de borgerlige partiene i Tromsø byråd likevel gått inn for å frata eieren kontrollen over eiendommen.

Byråd for Fremskrittspartiet, Britt Hege Alvarstein sier at det er med tungt hjerte hun er med på vedtaket.

Her er det altså ikke noe viktig som en vei eller en flyplass som skal bygges, her er det altså et alpinsenter. Men byrådet i Tromsø benytter allikevel ekspropriasjon for å få dette igjennom.

Man er det hjemmel for dette? Ja, faktisk, i listen i loven står følgende oppført som punkt nr 38 og 39: Idrottsplass, skibakke.

Og det er ikke bare FrP som støtter ekspropriasjonen, også Venstre gjør det: Også for byråden fra Venstre, Jonas Stein sa at ekspropriasjon ikke har vært en lett avgjørelse. – Det her alpinanlegget vil ha en enorm verdi for samfunnet, ikke bare som idrettsanlegg, men også som et turistmål. Av hensyn til samfunnets behov om å skaffe mer næringsutvikling og bedre idrettsanlegg, så kommer jeg til å støtte den her innstillingen, sier Stein.

DLFs syn er at eiendomsretten sikrer den enkeltes mulighet til å planlegge sitt liv og sin fremtid. Når eiendomsretten ikke skal gjelde betyr dette at politikere og maktmennesker kan skalte og valte med innbyggernes liv som de vil, uten tanke på de sterkt negative konsekvenser som da rammer den enkelte.

La også si at begrunnelsen som benyttes av de som er tilhengere av ekspropriasjon (som det er formulert over) Av hensyn til samfunnets behov er en kollektivistisk holdning som innebærer at individet bare må underordne seg det som fellesskapet måtte finne på beslutte, dvs. den enkelte må bare underordne seg det som politikerne måtte finne på med samfunnets behov som påskudd.

Vi i DLF synes at ekspropriasjon er et forferdelig overgrep, og vi er alltid imot. Vi vil alltid gå imot enhver forn for krenkelse av eiendomsretten, og ekspropriasjon er en svært alvorlig krenkelse av eiendomsretten. Vi kan dessuten gjøre dette med den beste begrunnelse som finnes: vi er individualister, vi vil alltid respektere den enkeltes rett til selv å styre sitt liv og sin eiendom så lenge han ikke krenker andres tilsvarende rett.
La oss helt til slutt sitere følgende fra vårt prinsipprogram.

For å muliggjøre DLFs moralske visjon må samfunnet organiseres slik at individets rettigheter, inkludert eiendomsretten, er absolutte og ukrenkelige. Mennesket må tenke og handle for å opprettholde og fremme sitt liv, og eiendomsretten er retten til å disponere fruktene av sin egen tenkning og handling.

DLF er imot all ekspropriasjon, uansett begrunnelse.
.
.
.
.
..
.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1959-10-23-3

http://www.nrk.no/nordnytt/fratas-kontroll-av-eiendom-1.11707850