Hva er årsak til terrorisme? Og hvordan opphører den?

Den venstreorienterte terrorismen på 70-tallet tok slutt. Det samme kan skje med dagens terrorisme utført av militante muslimer. Dette var essensen i en kommentar fra en svensk kriminolog i forrige uke.

Og han hadde rett i at det forekom en rekke terrorangrep utført av venstreorienterte grupper i Europa på 70-tallet, og at de tok slutt.

En kilde beskriver dette slik: A student uprising in 1968 caused great chaos in Germany. Many young people in West Germany supported the Communist government in East Germany and bookstores opened up in German cities that specialized in works by Mao, Marx and Engles. In the spring of 1968 the leader of the largest student organization was shot, setting off arson attacks by the newly formed terrorist group called Red Army Faction. Italy was the site of lot of terrorist activities in the 70s and 80s, including the shooting at Rome airport and the aboard a TWA flight. In 1969, 17 people killed from a bomb blast at a Milan bank. In 1980, 85 people killed and 200 were injured in a bombing in Bologna's train station.

Wikipedia: The Red Army Faction (RAF; German: Rote Armee Fraktion), in its early stages commonly known as the Baader-Meinhof Group (or Baader-Meinhof Gang; German: Baader-Meinhof-Bande, Baader-Meinhof-Gruppe), was a West German far-left militant group. The RAF was founded in 1970 by Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler, and Ulrike Meinhof.

Men er det riktig å trekke en parallell mellom utviklingen her og den type terror vi ser i dag?

La oss først nevne et par viktige poenger. Hva er terrorisme? Og hva slags ideologi må ligge bak?

Terror er voldelige handlinger i betydelig omfang rettet mot tilfeldige sivile mål, utført med det formål å få i stand en politisk forandring. Dvs. ved å spre frykt i befolkningen for flere terroraksjoner ønsker terroristene få et land/en regjering til å endre sin politikk, og en endring i politikken skal da føre til at terroristene opphører med sine angrep.

Terror innebærer store ødeleggelser og drap på tilfeldige sivile. Hvem som blir drept er tilfeldig - poenget er at noen blir drept. Dette innebærer at terroristene har liten respekt for det enkelte menneske og vedkommendes liv. De betrakter individer enten som en del av et kollektiv, som en uviktig del av et større hele, eller de anser dette livet på jorden før døden som uviktig, og at det viktige livet, det som virkelig teller, kommer etter døden.

Terrorisme bygger altså på enten på kollektivisme, eller på en religiøs tro på et liv etter døden. (Det er derfor individualistiske ideologier aldri kan begrunne terrorisme; individualister har respekt for den enkelte og vedkommendes liv, og vil derfor aldri kunne gjennomføre aksjoner som rammer tilfeldige mennesker.)

Den venstreorienterte terrorismen på 70- og 80-tallet var forårsaket av kollektivisme, de venstreorienterte ideologiene er jo alle kollektivistiske. Dagens terrorisme utføres med religion som begrunnelse. Altså: begge typene terrorisme skyldes en manglende respekt for det enkelte individ og dets liv her og nå.

Men hva var det som skjedde på 80-tallet? Jo, sosialismen døde, og det kom en høyrebølge.

Kinas kommunist-tyrann Mao døde i 1976, og etter hvert gikk Kina i betydelig grad bort fra kommunismen og innført en mer markedsorientert økonomi. Sovjets økonomi fikk stadig større problemer, og Sovjet gikk endog i oppløsning omkring 1990.

Det ble oppfattet som et opplagt faktum at sosialismen var død. Historikeren Francis Fukuyama hevdet i artikkelen The End of History (1989) at den vestlige demokratiske modellen hadde vunnet, historien var nå over.

Han tok feil. Historien var ikke slutt selv om sosialismen/kommunismen avgikk ved døden. Han så bort fra islam.

Tilbake til hovedpoenget. Venstreorientert terror på 70- og 80-tallet opphørte fordi sosialismen døde. Det var altså en klar årsak til at den venstreorienterte terrorismen opphørte fordi få eller ingen er villige til å ofre seg (ved død eller et liv i fengsel) for et ideal som har tapt og som har havnet på historiens skraphaug, slik sosialismen gjorde.

For å overføre dette poenget tikl dagens terrorisme på en klar og tydelig måte: så lenge mange betrakter islam som et ideal, vil det være noen muslimer som er villige til å begå terror i islams navn.

Terror fra militante muslimer vil mer eller mindre være et tilbakelagt stadium når islam har omtrent samme status som sosialismen/kommunismen fikk i løpet av 80-tallet.

Det er dette som må til for at terror utført av militante muslimer skal opphøre. Den venstreorienterte terrorismen på 70- og 80-tallet opphørte ikke av seg selv, den opphørte fordi det sosialistiske ideal døde. Skal terrorismen utført av militante muslimen opphøre må noe tilsvarende skje med islam.

.
.
.
.
.
.

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army_Faction

http://factsanddetails.com/world/cat58/sub385/item2372.html