Alternativt Statsbudsjett 2011

Last ned DLFs alternative statsbudsjett for 2011

DLF har den glede av å kunne presentere sitt alternative statsbudsjett for 2011. Dette er første gang DLF gjør dette, men neppe den siste.
Opposisjonspartiene på Stortinget har presentert sine alternative statsbudsjetter forut for Finanskomitéens instilling den 19. november. Men ingen av disse var reelle alternativer til regjeringens politikk. Samtlige stortingspartier støtter opp om dagens velferdsstat, og dette illustreres gjennom deres alternative statsbudsjetter. For her foreslår de kun endringer på noen små prosenter.

DLF står derimot for en alternativ politikk, hvor staten skal innskrenkes til kun å beskytte individers rettigheter. Statens oppgave skal altså hovedsaklig være å drive politi, rettsvesen og forsvar.

Denne politikk er konsekvent gjennomført i vårt alternative statsbudsjett, basert på DLFs prinsipprogram, stortingsprogram, samt de prinsipper som presenteres i begynnelsen av dette dokument. I motsetning til andre partier, som også sier at de ønsker individuell frihet og skattelettelser, så anvender DLF sine prinsipper direkte i sine politiske forslag. Dette kan DLF gjøre fordi våre prinsipper ikke er selvmotsigende, men snarere utgjør et enhetlig system. DLF har gitt sitt alternative statsbudsjett tittelen et reelt alternativ, fordi det er det eneste reelle alternativ til regjeringens politikk.

DLF foreslår å kutte statens utgifter med 342 milliarder, noe som utgjør et kutt på 31% av de totale statlige utgifter. Dette ville gitt en vesentlig mindre stat, vesentlig færre statlig ansatte, og vesentlig mindre bortkastet velstand. DLF foreslår også å selge statlige selskaper, som vil gi 596 milliarder, samt å selge statlige eiendommer, som vil gi 11,5 milliarder.

På bakgrunn av disse kutt og inntekter så foreslår DLF å kutte skattene og avgiftene med 439 milliarder, som utgjør 60% av skattene og avgiftene. Det er ikke blitt budsjettert med dynamiske skatteeffekter – disse ville i så fall blitt brukt til å kutte skattene ytterligere i det annet budsjettår. DLF foreslår blant annet å fjerne formuesskatten, selskapsbeskatningen, momsen, toppskatten, arveavgiften og tollavgiftene.

DLF har i sitt alternative statsbudsjett prioritert statens hovedoppgaver. DLF ønsker et sterkt militært forsvar, og bevilger derfor ytterligere 20 milliarder til forsvaret. Dette er en økning på 53% i forhold til regjeringens forslag. Derved kunne man begynt oppbyggingen av forsvaret, som det i dag haster med. DLF ønsker også å prioritere politiet, og bevilger ytterligere 3 milliarder, 27% mer enn regjeringen.

Dette er hovedtrekkene i DLFs alternative statsbudsjett. Men leseren vil i dokumentet finne et uhorvelig antall andre forslag til endringer i statsbudsjettet.