Skandaløse tall, og noen tips

”Under 20 prosent av alle forbrytelser i Oslo ble oppklart første halvår i år” leser vi i Aftenposten i dag.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3215348.ece

Dette er skandaløse tall, men de bekrefter en trend som har foregått i flere tiår: kriminaliteten øker, og oppklaringsprosenten synker. Dette er svært ille fordi det å bli rammet av en kriminell handling er en forferdelig opplevelse. Kun det å bli utsatt for innbrudd er forferdelig. å bli overfalt og ranet er enda verre. Det er svært viktig å hindre at slik skjer, og hvis det skjer bør gjerningspersonene straffes strengt. Å sørge for dette er en av statens meget få legitime oppgaver. Nå er det i mange tiår blitt før en politikk som nærmest oppfordrer kriminelle til å begår forbrytelser, og dette er intet annet enn skandaløst.

Vi har noen tips som kan snu denne trenden.

Politiets ressurser må brukes bedre., dvs. at politiet må fritas for alle oppgaver som ikke angår reell kriminalitet. Dette betyr at politiet må fritas fra å gjøre noe med lovforbudet mot kjøp av sex. Voksne mennesker bør kunne ha sex på de betingelser de selv velger; om noen ønsker å ha sex på betingelser som flertallet på venstresiden ikke liker så burde dette ikke føre til at politiet skulle belastes med å føre tilsyn og ilegge bøter for dette.

Tilsvarende med gambling: om noen vil spille poker om penger så burde dette ikke være en sak for politiet.

Tilsvarende om bruk av narkotika: om noen ønsker å ruse seg på rusmidler som ikke er allment akseptert så burde dette ikke være en sak for politiet. Legalisering av narkotika vil altså føre til at politiet får langt mindre å gjøre enn i dag, det vil også frigjøre en rekke plasser i fengslene, og det vil redusere reell kriminalitet; en betydelig mengde kriminalitet begås av folk som ønsker å finansiere sitt narkoforbruk, et forbruk som pga. forbudet mot narkotika er blitt svært kostbart.

Tilsvarende om arbeid; om noen ønsker å arbeide på betingelser som fagforeningene ikke liker så burde heller ikke dette være en sak for politiet. Det samme gjelder svart arbeid: om noen ønsker å arbeide uten å måtte betale brorparten av det de tjener til staten så burde de ha lov til dette. Men vi vil presisere at DLF ikke er tilhenger av lovbrudd, så det vi sier er ikke at lovene ikke skal følges, det vi sier er at lover som angår sakene over må endres slik at de involverte får frihet til å styre sine egne liv, ta sine egne valg og selv bære konsekvensene av dem.

Et annet element er at straffene for kriminelle i dagens Norge er alt for milde. Selv grove forbrytelser innebærer minimale straffer. Dersom straffene blir langt strenger enn de er i dag vil det føre til at de kriminelle sitter lengre i fengslene, og derved blir de holdt borte fra den kriminelle løpebane over et lengre tidsrom. Strengere straffer vil også være mer avskrekkende enn dagens straffer, og, viktigst, straffer skal være et uttrykk for rettferdighet: også av den grunn bør straffer være strenge. Dersom straffene blir strengere vil det altså føre til et kraftig fall i kriminaliteten. Det finnes en rekke undersøkelser som forteller at en liten gruppe kriminelle står for det aller meste av den kriminalitet som forekommer. Dersom denne lille andelen satt i fengsel ville mengden kriminalitet synke med en enorm andel.

Så hevdes det at mange av de som begår forbrytelser i Norge i dag er utlendinger, ofte Østeuropeere, og at det eneste vi kan gjøre med dem er å sende dem tilbake, dette pga internasjonale avtaler. Til dette vil vi si at vi ikke ser noen grunn til at vi skal være forpliktet av avtaler som gir utlendinger rett til å terrorisere nordmenn. Vi burde idømme også disse lange fengselsstraffer – da ville de som har planer om å reise hit for å begå kriminalitet raskt får høre om dette, de ville bli avskrekket og forhåpentligvis la være å begå kriminalitet (eller holde seg hjemme).

Et annet poeng er at dagens fengsler er for komfortable; standarden på soningsforholdene bør bli langt lavere enn de er i dag. Også dette vil virke avskrekkende.

Dette er ikke ment å være annet enn noen tips som vil redusere kriminaliteten kraftig. Vil de bli gjennomført med det første? Neppe. Hva vil skje da? Kriminaliteten vil fortsett å stige og stige. Slik vil det fortsette så lenge folk flest stemmer på de store partiene - ingen av dem kan eller vil gjøre noe med dette svært alvorlige problemet.